Проект „Разработване на наръчник за справяне с тревожността при хора със зрителни и други увреждания“

Проектът е финансиран от Агенцията за хората с увреждания, Договор № 21 РИ / 02.05 2023 г.

Основна цел:

Разработване на наръчник, който да подпомогне хората със зрителни и други увреждания при справяне с тревожността.

Специфична цел:

Адаптиране на доказани техники за нуждите на хората със зрителни и други увреждания за справяне с тревожността.

Дейности:

Всички дейности по проекта са насочени към адаптиране на конкретни техники за справяне с тревожността при хора със зрителни и други увреждания. Наръчникът е отпечатан на брайл и е разпространен сред заинтересованите страни. Наличен е и в електронен формат.