Проект „Адаптиране и издаване на учебник „Елементарна теория на музиката“ на брайл“

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания – 2021 г.

Основна цел:

Създаване на предпоставки за изучаване на  елементарната теория на музиката в брайлов формат от  незрящи и слабо виждащи деца, младежи и възрастни в българските училища , университети, школи и професионални музикални среди.

Специфична цел:

Адаптиране и отпечатване на брайл на най-важния учебник по нотопис Елементарна теория на музиката

Изпълнени дейности:

  • Адаптиране и отпечатване в брайлов формат на учебника „Елементарна теория на музиката“
  • Разпространение на брайловите издания сред заинтересовани страни

Бяха разпространени 18 екземпляра от брайловите издания на „Елементарна теория на музиката“ сред музикални училища, университети, ресурсни центрове, школи и др.