„Млади доброволци за култура, обичаи и традиции”

Проект „Млади доброволци за култура, обичаи и традиции” се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерство на младежта и спорта, подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, тематична област: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

Основната цел на проекта е подобряване имиджа на доброволния младежки труд в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ и привличане на участници в доброволчески инициативи в тази сфера.

Специфични цели:

– Популяризиране на доброволчеството в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ сред младите хора в гр. София.

– Изграждане на мрежа от съмишленици и участници в инициативи в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ в гр. София.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта са:

Дейност 1: Подбор на млади доброволци с интерес в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ

Дейност 2: Обучения за доброволци в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ

Дейност 3: Кръгла маса „Доброволците и читалището“

Дейност 4: Младежка доброволческа борса за култура

Дейност 5: Управление на проекта

Дейност 6: Популяризиране на проекта

С успешното изпълнение на планираните дейности очакваме да постигнем следните резултати:

  • Популяризиране на доброволчеството в сферата на културния живот, обичаите и традициите на българския народ.
  • Сформирано ядро от млади доброволци за изпълнението на проекта.
  • Повишен капацитет и готовност на младежи-доброволци да изпълняват доброволческа работа в читалищата и да допринасят за развитието на културата и опазване на обичаите и традициите на българския народ.
  • Изведени основни проблеми и нужди на читалищата в гр. София от доброволци.
  • Изградена мрежа от съмишленици и участници в инициативи в сферата.
  • Повишена информираност сред младите хора и местната общност в град София относно целите и очакваните резултати по проекта и финансовия принос на Национална програма за младежта 2016-2020 за изпълнението на проекта.
  • Успешно изпълнен и отчетен проект.

Ако си на възраст от 15 до 29 години с интерес в сферата на културния живот, обичаи и традиции на българския народ, можеш да се включиш като доброволец ТУК.