За нас

Фондация “Инициатива за социална интеграция”е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага хора в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт. Дейността на фондацията се определя като такава в обществена полза.

За реализиране на своята дейност Фондацията разчита на безвъзмездния труд на своите учредители и доброволци; разработване на проекти и дарения от частни лица.

НАШАТА МИСИЯ

Ние вярваме, че всеки човек притежава ресурс за постигане на лично щастие и просперитет. Мисията ни е насочена към подкрепа в реализирането на качествено подобрение в индивидуалния житейски статус чрез мобилизиране на умения за справяне и развиване на положително отношение към собствената личност.

Водени от разбирането, че всеки човек е естествена и неотменна част от обществото, реализираме мисията си в посока осигуряване на общ социален напредък чрез постигане на индивидуално благополучие. Нашата подкрепа е независима от пол, раса, социална, етническа или религиозна принадлежност.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Всички дейности, които Фондацията реализира са в пълен синхрон със заложените зони за подкрепа на целевата група:

  • Правозащитни дейности и кампании;
  • Предлагане на социални услуги във форми и по начин,  предвидени в нормативните актове;
  • Съдействие при професионалната реализация на хората в неравностойно положение;
  • Проучване на специфичните потребности на целевата група;
  • Развиване на младежки дейности и инициативи в подкрепа на хора в неравностойно положение;
  • Реализилане на партньорства с организации, фирми и други физически и юридически лица за постигане на идеалните цели на фондацията.